четвъртък, 14 ноември 2013 г.

Валдорфска група за игра„Сдружение за валдорфска детска градина и училище-Стара Загора”, започна сформирането на неформална група за игра с методите на валдорфската педагогика. Групата за игра е предназначена за родители и деца до 6 год. възраст, като им предоставя възможност, да се запознаят постепенно чрез практически дейности с валдорфската педагогика.
Всяко занимание включва: игри в кръг и игри с пръсти, творческа свободната игра с играчки от естествени материали / дърво, коприна, вълна/, лека закуска/ плодове, сурови ядки/, занаяти/ работа с вълна, коприна, восък, живопис, месене на хляб, сезонни дейности/, време за приказка.
Уникалната характеристика на групата за игра е, че родителите са активно ангажирани с изброените дейности, които децата могат да имитират, докато общуват по между си, играят, хранят се или усвояват занаяти, но без да губят сигурността на родителя си.
Средата е подкрепяща, за родителите, които могат да черпят опит от други родители или от учителя, или да споделят своя опит по отношение на прилагане на принципите на валдорфската педагогика. 

Какво прави тази група за игра по-различна:
За родителите и децата:
 • Това е среща за деца и родителите им, която се провежда веднъж на две седмици в домашна обстановка. За място на провеждане за момента е определен дома на едно от активно участващите семейства в Сдружението.
 • Това е идеалната среда за въвеждане за семейства, които желаят да се запознаят с валдорфската педагогика
 • За малки деца, най-добрата форма на обучение е да имитират родителите
 • Родителите се включват във всички дейности.
 • Учителя води ритъма на срещата. Като пее пентатонични песни, обозначава потока от една дейност към следващата
 • Всяка сесия следва един и същ ритъм. Това създава сигурност в децата и родителите, които знаят какво следва.
 • Родителите могат да се научат да правят играчки за децата си и за групата за игра, както и да усвоят традиционни дейности за валдорфската педагогика: плетене на играчки, изработване на филцови или шити кукли, мокър филц. Ще придобият опит и увереност в разказването на приказки с тези кукли, както и ще усвоят много игри с пръсти, които да си играят или разказва у дома.
Играчките са домашно изработени, от естествени материали и предоставят неограничени възможности за въображението / шити и плетени кукли, копринени шалове, филцови кукли, дървени играчки и разбира се всичко онова, което може да се намери в природата-шишарки, кестени, жълъди,листа,…/

Чрез групата за игра се създава общност от родители със сходни интереси в областта на възпитанието на децата тъй като:
 • Предоставя възможност на съмишленици родители, да обсъдят валдорфското образование в местния контекст.
 • Създава силни приятелства между родителите и децата в сигурна домашна атмосфера
·         Заниманията са безплатни, като групата сама приема реда за обезпечаване на срещите с материали и консумативи за заниманията по изкуства и занаяти.
Ритъм на срещите на „групата за игра”:
- Деца и родителите пристигат 15 минути преди официалния начален час, за да имат време да се адаптират / събличане на връхни дрехи, поздрави с приятели и т.н./
- Откриване 11.00 с игри в кръг, последвани от игри с пръсти (продължителност 10-15 минути) – децата пеят и играят в кръг сезонни песни и игри. Текстовете в игрите с пръсти отговарят на движенията на ръцете и резултатът е, че се ангажират множество сетива като зрителни и слухови, и движение като средство за обучение.
- Свободна игра (30-40 минути) До времето на започване на свободната игра, всички играчки са покрити с копринени шалове. Децата се канят да разкрият играчките. По време на свободната игра, родителите имат възможност да се занимават с вдъхновени от валдорфската педагогика занаяти, така децата няма да се чувстват наблюдавани и ще разгърнат въображението си в играта.
- Подреждане на играчките (5-10 минути) Играчките се подреждат от децата с помощта на родителите и учителката и отново се покриват с копринените шалове / така няма да привличат вниманието на децата докато се хранят.
- Измиване на ръцете
- Време за закуска
( около 20-30 минути) Плодовете и ядките за закуска на децата се носят от всеки родител и се подреждат в обща трапеза. Времето за хранене е специално и за това към него подхождаме с благоговение и благодарност към Слънцето и Земята за плодовете на масата и запалена свещ. След хранене масата се разчиства с помощта на децата, учителя и родителите.- Приказка  (10-15 минути) Децата се нареждат около учителя, в очакване той да подреди декора за приказката. Приказките са сезонни, съобразени с възрастта на децата и винаги се разказват /не се четат/. За визуализация се използват кукли от филц, дървени играчки, коприна.
- Занаяти/изкуства (10-15 минути) малките деца трудно се концентрират за дълго, но за тях е изключително интересно да изучават вълната, восъка, тестото, основните цветове на акварелните бои и взаимодействието между цветовете до получаване на нов цвят. Именно тук е времето за тези експерименти, които обогатяват сетивата, а целта е удоволствието от процеса, а не конкретен резултат.  
 - Свободна игра (0-15 минути) В зависимост от времето тази втора свободна игра може да се прескочи или удължи във времето.
- Подреждане
- Закриване
Във всяка една дейност, детето и родителя може да се включи по свое желание и до колкото има интерес към нея.
Ако желаете да се присъедините към нашата група за игра, моля, свържете се с нас на тел. 0889 699 058 или ни пишете на new_waldorf_sz@yahoo.com
******************************************************* Waldorf playgroup


"Association of Waldorf kindergarten and school-Stara Zagora" began forming a group for games with the methods of Waldorf pedagogy. The group is aimed at parents and their children under 6 years old of age, giving them the opportunity to learn about gradually, through hands-on activities with Waldorf pedagogy.
Each activity includes: round games, games finger, creative free play with toys made ​​of natural materials (wood, silk, wool) light breakfast (fruit, raw nuts), crafts (working with wool, silk, wax, painting, kneading bread, seasonal activities), time for storytelling.
The unique feature of this play group is that parents are actively involved in the following activities that children can imitate while interacting with each other, play, eat or learn crafts, but without losing the security of the parent.
The atmosphere is suitable for parents who can learn from other parents or teachers, or to share their experiences in applying the principles of Waldorf pedagogy.

What makes this group different:
For parents and children:
 • This is a meeting for children and their parents, which is held every two weeks at home. For the moment, the venue is the home of one of the families actively involved in the Association.
 • This is the ideal environment for introduction of families wishing to learn about Waldorf Education
 • For young children the best form of training is to imitate their parents.
 • Parents are involved in all activities.
 • Teacher leads the rhythm of the game. By singing songs pentatonic indicates movement from one activity to the next
 • Each session follows the same rhythm. This creates safety in the children and parents who know what's next ...
 • Parents can learn how to make toys for their children and for the group, and to assimilate traditional activities for the Waldorf Education: Knitting toys, making of dolls -felted or sewn, wet felt. They will gain experience and confidence in telling stories with these dolls and will learn a lot of games with his fingers to play or telling at home....

The toys are home-made ​​from natural materials and offer unlimited possibilities for the imagination / sewn and knitted dolls, silk scarves, felted dolls, wooden toys, and of course everything that can be found in nature, cones, chestnuts, acorns, leaves, .../

Through this group creates a community of parents with similar interests in the education of children because:
·        Provides an opportunity for like-minded parents to discuss Waldorf education in the local context
·        Create strong friendships between parents and children in a safe home environment
Classes are free of chafge. The group itself accepted way to provision meetings with materials and supplies for classes in arts and crafts.
Rhythm of “ Playgroup”:
 • Children and parents arrive 15 minutes before the official start time, to have time to adapt / greetings with friends etc /
 • 11:00 Opening whit round games, followed by games with your fingers (duration 10-15 minutes) - the children sing and dance in a circle seasonal songs and games.
Hand movements are consistent with the text of fingers games, and the result is that engage multiple senses such as sight and hearing, and movement as a learning tool.
 • Free play (30-40 minutes). Until the start of free play, all the toys are covered with silk scarves. Children are invited to discover toys. During free play, parents have the opportunity to exercise with crafts inspired from Waldorf pedagogy, so kids will not feel monitored and will unleash their imagination in the game.
 • Organizing the toys (5-10 minutes) Toys are arranged by children with their parents and teacher, and again covered with silk scarves / so will not attract the attention of children while they are eating.
 • Hand wash
 • Breakfast time (about 20-30 minutes). Fruit and nuts for breakfast kids wear from each parent and are arranged in a common table. The time for a meal is special and to we approach it with reverence and gratitude to the Sun and Earth for fruit on the table and lit candles. After meal the table cleared by the children, the teacher and parents.
 • A Tale (10-15 minutes) Children gather round the teacher, waiting for him to arrange the decor for the story. A tales are seasonal, consistent with the age of the children and always tell / not read /. For visualization are used felt dolls, wooden toys, silk.
 • Crafts / Arts (10-15 minutes) little children are difficult to concentrate for long, but it is very interesting to study the wool,wax, dough, basic colors of watercolor paints and interaction between colors to get a new color. Here is the time for these experiments that enrich the senses, but the goal is the pleasure of the process and not a specific result.
 • Free play (0-15 minutes) depending on the time that second free game can be skipped or extended in time.
  - Arrange
 • Closing

In each activity, the child and the parent may join at will and as far as there is interest in it.

If you want to be a part of our playgroup, please contact us by phone 0889 699 058 or email us at new_waldorf_sz@yahoo.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар